Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PP-OSZP-2015/014954

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2015/014954

05.11.2015

09.11.2015

5 pracovných dní

Mesto Vysoké Tatry- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na mieste realizácie stavby multifunkčného ihriska v Tatranskej Lomnici, na pozemku KN-C č. 283 k. ú. Tatranská Lomnica