Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2015/009774

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2015/009774

10.07.2015

14.07.2015

5 pracovných dní

Región Vysoké Tatry, n.o., Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia v súvislosti s projektom relaxačnej zóna „Medvedí chodník, Hrebienok“ na pozemku KN-C č. 8148/27 k. ú. Starý Smokovec.