Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2015/008236

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2015/008236

08.06.2015

09.06.2015

5 pracovných dní

HOREZZA, a.s. Piešťany - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub náletových drevín rastúcich v areáli Nemocnice Granit – Vysokošpecializovaného ústavu pre pľúcne choroby Nová Polianka, na pozemkoch KN-C č. 564/2, 564/69 a 564/70 k. ú. Starý Smokovec, za účelom selektívneho výberu nežiadúcich jedincov, hlavne alergénov, a uvoľnenie vysadeného porastu ihličnanov.