Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2015/008157

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2015/008157

03.06.2015

05.06.2015

5 pracovných dní

Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území Tatranskej Lomnice na pozemkoch KN-C č. 16/1, 16/56, KN-E č. 4589/2, 4589/3, 4589/7 k. ú. Tatranská Lomnica za účelom krajinársko-estetických opatrení