Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PP-OSZP-2015/005748

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2015/005748

15.04.2015

15.04.2015

5 pracovných dní

Mores Resort, s.r.o., Galvaniho 17/C, Bratislava v zastúpení JANJU spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, Svit - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 4 ks stromov a náletových drevín, ktoré rastú pri stavbe „Rekonštrukcia a prístavba Hotela Lomnica“ na pozemku KN-C č. 230/1 k. ú. Tatranská Lomnica