Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2014/014248

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2014/014248

24.11.2014

25.11.2014

5 pracovných dní

Žiadosť spoloč. ENERPRO, s.r.o. Miškovecká 6, 040 11 Košice o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PP-OSZP-2014/00015-07-GM podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu národného významu Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek v k.ú. Mengusovce