Vytlačiť Poslať stránku

OU-PP-OSZP-2014/013243

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2014/013243

27.10.2014

27.10.2014

5 pracovných dní

Mesto Kežmarok žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších na umiestnenie 1 ks informačného zariadenia – „Regionálna cyklomapa“, ktorá bude umiestnená vedľa informačnej tabule a turistickej značky pri parkovisku Biela voda, na pozemku KN-E č. 1852/1 k. ú. Tatranská Lomnica