Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2014/008713/1

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie , Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2014/008713

26.06.2013

03.07.2014

5 pracovných dní

Žiadateľ Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce žiada o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usporiadanie športového podujatia mimo zastavaného územia obce – „XVII. ročníka Mengusovského ródea