Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2014/00290

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2014/00290

29.01.2014

10.02.2014

7 dní

Železnice Slovenskej republiky OR Košice - oznámenie o výrube drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na priecestí v úseku železničnej trate Poprad - Svit v žkm 202,430 - 202,450. .