Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2014/00181

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2014/00181

15.01.2014
doplnenie dňa 05.02.2014

06.02.2014

7 dní

Ing. Viera Ellmerová, Svätoplukova 17, 821 08 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub náletových drevín, ktoré rastú na mieste plánovanej výstavby rodinných domov v Dolnom Smokovci, na pozemkoch KN-C č. 64/24 a 64/25 k. ú. Starý Smokovec