Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-PP-OSZP-2013/00282-01

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/000282

11.11.2013

14.11.2013

7 dní

Žiadateľ Enerpro, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice žiada o vydanie súhlasu na zásah do biotopu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Žiada sa zásah do biotopu národného významu, Kr9 Vŕbové kroviny na záplavových brehoch riek, kde je predmetom zriadenie novej stožiarovej trafostanice, VN prípojky a napojenie existujúcich odberov NN káblom v zemi z projek. trafostanice.