Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PP-OSZP-2013/00276

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PP-OSZP-2013/00276

13.11.2013

13.11.2013

7 dní

TECH-MONT Helikopter company s.r.o., Železničná 1095/31, Poprad - žiadosť o predĺženie súhlasu č. j. 2012/00056/05-VE zo dňa 11.01.2012 podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na uskutočnenie pracovno-montážnych letov vrtuľníkom, ktorých výška letu bude menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla nad územím Tatranského národného parku v okrese Poprad