Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00166

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Poprad upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu:  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00166

11.01.201.32

15.01.2013

7 dní

Ing. Ján Cedzo, Martin - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa na parcele KN-C č. 2981/111 v k. ú. Štrba.