Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01234

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: ouzp@pp.ouzp.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/01234

12.06.2013

13.06.2013

7 dní

Centrál apartmány, s.r.o., Cesta slobody 24, Starý Smokovec žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo lesa v Tatranskej Lomnici, na pozemku KN-C č. 167/4 k. ú. Tatranská Lomnica