Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00854

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia v Poprade upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00854

08.04.2013

10.04.2013

7 dní

Železnice SR, Bratislava, OR Košice, stredisko miestnej správy a údržby ŽTS, TO Spišská Nová Ves- žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemickej látky ROUNDUP BIAKTIV za účelom ničenia burín na železničných tratiach Poprad – Starý Smokovec- Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Tatranská Štrba – Štrbské Pleso, Studený Potok – Tatranská Lomnica v území s II. a III. stupňom ochrany