Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00679

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Poprad upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: ouzp@pp.ouzp.sk lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00679

07.03.2013

25.03.2013

7 dní

Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov - žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. e) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na pasenie hospodárskych zvierat a aplikáciu chemických látok v k. ú. Gerlachov, Batizovce, Veľká.