Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00205

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Poprad upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad, alebo elektronicky na adresu: ouzp@pp.ouzp.sk lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00205

22.01.2013

24.01.2013

7 dní

ENTO, s. r. o. Košice - žiadosť o zmenu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. j. 2012/01565/04-HA zo dňa 21.09.2012 vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v areáli letiska Poprad - Tatry.