Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00173

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Poprad upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Odbor kvality životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00173

15.01.2013

16.01.2013

7 dní

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade - žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie letov vrtuľníkom nad územím Tatranského národného parku v území s 3., 4. a 5. stupňom územnej ochrany v okrese Poprad, za účelom zmapovania situácie kalamitou postihnutej časti TANAP a uskutočnenie praktického výcviku hasenia lesných požiarov v polomových oblastiach v období máj – december 2013 - 2015.