Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/00218

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Poprad upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Odbor kvality životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00218

23.01.2013

25.01.2013

7 dní

Urbár pozemkové spoločenstvo Važec, Štefana Rysuľu 341, Važec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v lokalite Háje na pozemkoch p. č. 5251, 5252/1, 5252/2, 5256, 5257, 5259, 5268, 5274, 5275, 7500, 7521/1, 7521/2, 7521/3 k. ú. Štrbské Pleso