Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PP-OSZP-2016/016722

18.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie v blízkosti rodinného domu s. č. 34 v Dolnom Smokovci, na pozemku KN-C č. 55/6 k. ú. Starý Smokovec Viac