Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2017/005104/Tp

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2017/005154/Tp

24.04.2017

24.04.2017

7 dní

Súhlas na aplikáciu hnojív a chemických látok Feka trans. s.r.o , k.ú.  Veľká Lomnica, Stará Lesná