Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00358/Tp

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00358

08.03.2013

11.03.2013

7 dní

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov - žiadosť o výrub drevín v areáli SOŠ v Pradiarni, na p.č. KN C 3722/2 v k.ú. Kežmarok