Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2012/00227

22.04.2013

22.04.2013

7 dní

Určenie územných a časových obmedzení lesohospodárskych činností v CHVÚ Laborecká vrchovina (orol krikľavý) podľa § 68 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p
v lokalitách:k.ú. Udavské, Kochanovce,Zbudské Dlhé,Adidovce,Rokytov pri Humennom