Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP3-2018/032676

Číslo konania: OU-NR-OSZP3-2018/032676

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na zničenie biotopu národného významu Ls2.1 (25 m2) a oplotenie pozemku v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, pozemok s parc. č. 1482/1, odčlenený pozemok s parc. č. 1482/96, dielec 802a LC Biskupské lesy Zobor, SKUEV Zobor, CHKO Ponitrie v zmysle § 6 ods. 2 a 13 ods. 2 písm. d/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v spojenom konaní podľa § 83 ods. 1 zákona

Žiadateľ: K2net-Wifi spol. s r. o., Jedlíkova 5, 949 11 Nitra

Dôvod: výstavba telekomunikačného stožiara

Dátum podania žiadosti: 6.8. 2018

Dátum zverejnenia informácie: 8.8. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu