Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2018/028783

 

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2018/028783

Predmet konania: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 – posúdenie vplyvu na NATURA2000_KUEV0130 Zobor

Žiadateľom je Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Urbana Nitra

Dôvod žiadosti: Trvalé vyňatie lesného pozemku z lesného pôdneho fondu. Jedná sa o p.č. 5475/3 k.ú. Zobor v 2 stupni územnej ochrany

Dátum zverejnenia informácie: 12.07.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu Svatopluk.Cepelak@minv.sk