Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2018/017736

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2018/017736

Predmet konania: Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona

Žiadateľom je Ervín Pásztor, Sikenica

Dôvod žiadosti: žiadateľ žiada o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 k terénnym prácam v k.ú. Chľaba p.č. 3122 a 3120. Územie sa nachádza v území európskeho významu SKUEV0393 Dunaj, kde je 2. stupeň ochrany.

Dátum zverejnenia informácie: 13.3. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adresu OKRESNÝ ÚRAD NITRA Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu