Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2018/017537

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2018/017537

Predmet konania: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – t.j. či predložený projekt „FO_0135ST - optická infraštruktúra Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskeho významu SKUEV0066 Kamenínske slaniská a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom žiadosti je vybudovanie podzemného vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete v okrese Nové Zámky v k.ú. Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Nána, Štúrovo. Navrhovaný projekt zasahuje na parcele registra KN – C č. 5173 v k.ú. Kamenný Most do územia európskeho významu SKUEV0066 Kamenínske slaniská. Investorom stavby je Orange Slovensko a.s. Bratislava.

Žiadateľ: TELECOMPROJECT spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu