Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2018/017310

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2018/017310

Predmet konania: Povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín na území Chráneného areálu Dropie, na území ktorého platí 4. stupeň ochrany.

Žiadateľom je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Dôvod žiadosti je zníženie rizika vývratu, zlomu kmeňa alebo rozpadu koruny.

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu