Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2017/038563

 

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2017/038563


Predmet konania: Povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) – výrub 11 ks drevín na území Chráneného areálu Maniansky park, na území ktorého platí 4. stupeň ochrany.


Žiadateľom je „Kamilka“ – Zariadenie sociálnych služieb Maňa a dôvodom žiadosti je bezpečnosť návštevníkov parku.


Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2017


Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu