Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-NR-OSZP1-2017/038359

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2017/038359

Predmet konania: Žiadosť o súhlas na ošetrenie chránených stromov, platanov v meste Štúrovo v zmysle § 49 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Dôvodom je odstránenie suchých konárov, ktoré ohrozujú, nakoľko stromy sa nachádzajú na pešej zóne.

Žiadateľom je: Mesto Štúrovo

Dátum zverejnenia informácie: 11.10. 2017

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu martina.hudecova2@minv.sk