Vytlačiť Poslať stránku

OU-NR-OSZP1-2016/038942

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2016/038942

Predmet konania: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákonač. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k projektu stavby „Cyklotrasa Štúrovo - Chľaba“ ktorá zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy a SKUEV Burdov.

Žiadateľom je spoločnosť VH Projekty, s.r.o., Nákupné centrum Komárno, Námestie Kossutha 3087/115, 945 01 Komárno, ktorá je poverená v danej veci konať v mene Mesta Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo.

Dátum zverejnenia informácie: 22.09.2016

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo elektronicky na adresu: