Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

15.5. 2018 - Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „Telekomunikačný stožiar Nitrianske Hrnčiarovce“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na ÚEV Zobor (SKUEV0130) a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - K2net-Wifi, s.r.o. - Viac

15.5. 2018 - Zmena podmienok súhlasu - §13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. – pôvodná žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice CHKO Ponitrie k. ú. Mechenice (obec Podhorany) - Viac

10.5. 2018 - Vydanie súhlasu na ošetrenie skupiny chránených stromov „Lipy pri Radave“. Jedná sa o 9 chránených stromov rastúcich na cintoríne, na parcele č. 2812/1 v k. ú. Radava - Viac