Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

12.10. 2017 - Povolenie výnimky  – výrub 11 ks drevín na území CHA Maniansky park, na území ktorého platí 4. stupeň ochrany - Viac

11.10. 2017 - Žiadosť o súhlas na ošetrenie chránených stromov, platanov v meste Štúrovo. Dôvodom je odstránenie suchých konárov, ktoré ohrozujú, nakoľko stromy sa nachádzajú na pešej zóne - Mesto Štúrovo - Viac