Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

27.9. 2016 - Vydanie odborného stanoviska k projektu „Oplotenie a výsadba orechového sadu“ ktorá zasahuje do CHVÚ Dolné Považie v k. ú. Nové zámky - Eleonóra Holecová - Viac

26.9. 2016 - Posúdenie Plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v  ložisku Nové Zámky – Veľká Ragoňa na roky 2011 – 2023. dobývací priestor je v CHVÚ Dolné Považie - Viac