Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 

24.4. 2018 - Vydanie odborného stanoviska či predložená činnosť „Státie plávajúceho zariadenia pontónu KAPPA-SOKOL“ na rieke Dunaj, k.ú. Štúrovo nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na CHVÚ Dunajské luhy a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Priemyselný park Štúrovo - Viac