Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

11.12. 2017 - Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods.4 k PD “ Zberný dvor Tvrdošovce” v CHVÚ Dolné Považie v k.ú. Tvrdošovce p.č. 2331/3, 5, 6,8 - Viac

11.12. 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu a s tým spojených výnimiek zo zakázaných činností na výskum a prieskum radu chrobákov ( Coleoptera) v územiach od 2. po 5. stupeň územnej ochrany v nasledovných osobitne chránených častiach prírody Nitrianskeho kraja  - Viac