Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

24.3. 2017 - Vydanie súhlasu na umiestnenie stavby Areálovej kanalizácie v Zariadení sociálnych služieb „Kamilka“ Maňa na parcele č. 106/2 v k.ú. Veľká Maňa v CHA Maniansky park - Viac

22.3. 2017 - Povolenie výnimky na organizovanie verejnosti prístupného spoločenského podujatia a na použitie zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty (laserové zariadenia, reprodukovaná hudba) na území chráneného areálu Hurbanovský park - Viac

21.3. 2017 - Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti s vybudovaním rekreačného jazera. Účelom stavby je vytvorenie rekreačnej vodnej plochy a skvalitnenie životného prostredia v predmetnej lokalite - Viac