Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

13.3. 2018 - Žiadosť o vydanie odborného stanoviska k terénnym prácam v k.ú. Chľaba p.č. 3122 a 3120 - Ervín Pásztor - Viac

13.3. 2018 -  Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „FO_0135ST - optická infraštruktúra Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskeho významu SKUEV0066 Kamenínske slaniská a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - TELECOMPROJECT - Viac

12.3. 2018 -  Povolenie výnimky na výrub drevín na území Chráneného areálu Dropie, na území ktorého platí 4. stupeň ochrany - SAŽP B. Bystrica - Viac