Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

24.7. 2017 - Žiadosť o udelenie výnimiek a súhlasu k realizácii aktivít Life+projektu LIFE12 NAT/SK/000488 Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na Južnom Slovensku – RIVERMANAGEMENT – “infraštruktúra” v lokalite PR Žitavský luh ( CHVÚ Žitavský luh) a NPR Parížske močiare CHVÚ Parížske močiare) - Viac