Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

22.9. 2017 - Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností - vjazd a státie s motorovým vozidlom a  výrub a orez stromov a krovín - Viliam Vozár - ONO - Viac