Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

21.10. 2016 - Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „ Vyhliadková veža Žibrica“ má alebo nemá pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na SKUEV Zobor a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Obec Žirany - Viac