Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

 

12.7. 2018 - Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 – posúdenie vplyvu na NATURA2000_KUEV0130 Zobor - Viac

11.7. 2018 - Žiadosť o vydanie odborného stanoviskazmysle § 28posúdenie vplyvu na NATURA2000_SKCHVÚ Dolné Považie - Viac

11.7.  2018 - Žiadosť o vydanie odborného stanoviskazmysle § 28posúdenie vplyvu na ÚEV CHVÚ Tribeč - Patrik Eliáš - Viac