Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

11.1. 2017 - Žiadosť o udelenie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera ) a výnimku zo zakázaných činností na vjazd motorovým vozidlom v 2. stupni ochrany  a pohyb mimo vyznačené turistické chodníky v 3. a 4. stupni ochrany - Viac