Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

25.4. 2017 - Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „Poľnohospodárska účelová stavba“  má alebo nemá pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na Chránené vtáčie územie Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Viac