Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

15.2. 2018 - Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností - rúbať dreviny, vjazd a státie s motorovým vozidlom v CHA Šurianske slaniská a na pohyb mimo vyznačené turistické chodníky - Ing. Viliam Vozár, ONO - Viac