Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KN-OSŽP-2018/005311

Číslo konania: OU-KN-OSŽP-2018/005311

 

Predmet konania: Súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Plávajúce zariadenie: hausbót evidenčné číslo SK-4-14188 umiestnení pri pravom brehu rieky Váh v rkm 4,280-4,260 pozemok v k.ú. Komárno.

 

Žiadateľom je Miroslav Krištofič, bytom Starobystrická 73, 900 28 Zálesie

 

Dátum zverejnenia informácie:  12.03.2018

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 7 dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno alebo elektronicky na adresu oszp.kn@minv.sk