Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Komárno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

12.3. 2018 - Súhlas na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Plávajúce zariadenie: hausbót evidenčné číslo SK-4-14188 umiestnení pri pravom brehu rieky Váh v rkm 4,280-4,260 pozemok v k.ú. Komárno - Viac