Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Komárno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

22.2. 2017 - Súhlas na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Plávajúce zariadenie: pontón umiestnení pri pravom brehu Dunaj v rkm 1746,9, pozemok s parc. č. 3786/2 v k.ú. Moča - Viac

17.2. 2017 - Súhlas na pozemnú aplikáciu hnojív - tretí stupeň územnej ochrany - Dan Slovakia Agrar, a.s. - Viac