Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Komárno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

15.8.2017 - Súhlas na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche. Plávajúce zariadenie: hausbot evidenčné číslo SK-4-34033 umiestnení pri pravom brehu rieky Váh v rkm 3,620-3,600 pozemok v k.ú. Komárno - František Molnár - Viac