Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TO-OSZP-2018/007340

Číslo spisu: OU-TO-OSZP-2018/007340

Žiadateľ, adresa: Mesto Topoľčany – mestský úrad, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Predmet žiadosti: 2 ks smrek, 1 ks jedľa

Dôvod žiadosti: Dreviny rastú v tesnej blízkosti, preschnuté, smrek má poškodený kmeň, hrozí poškodenie majetku

Dotknuté územie a katastrálne územie: k.ú. Topoľčany, parc. reg. „C“ č. 5228, druh pozemku: ostatné plochy

Dátum a miesto konania: 25.06.2018 o 09:00 hod., Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. d. 138, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Dátum podania: 11.06.2018

Dátum zverejnenia informácie: 12.6. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 a ods.7 zákona: 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie písomne na adresu Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu