Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TO-OSZP-2018/004216

Číslo spisu: OU-TO-OSZP-2018/004216

Predmet konania: Žiadosť o súhlas na oplocovanie pozemkov na výstavbu oplotenia v druhom stupni ochrany

Žiadateľ, adresa: LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dotknuté územie a katastrálne územie: k. ú. Krnča

Dôvod žiadosti: Oplotenie pozemkov v druhom stupni ochrany za účelom ochrany mladých lesných kultúr proti zveri

Dátum podania: 9.3.2018

Dátum zverejnenia informácie: 12.3. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných od zverejnenia informácie písomne na adrese Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu