Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TO-OSZP-2017/011175

 

Číslo konania: OU-TO-OSZP-2017/011175

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Dotknuté územie a katastrálne územie: k.ú. Topoľčany, parc. č. 5419

Predmet žiadosti: 1 ks javor

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v blízkosti bytového domu, chodníka, koruna vysychá, kmeň prehnitý

Žiadateľ: Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Námestie M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Dátum a miesto konania: 23.10.2017 o 09:00 hod., Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. d. 138, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Dátum zverejnenia informácie: 10.10. 2017

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo elektronicky na adresu