Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Topoľčany

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

20.10. 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho alebo národného významu - TOVO EU - Viac 

 

19.10. 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - Obec Velušovce - Viac

16.10. 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - Obec Horné Obdokovce - Viac