Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SA-OSZP-2018/003338-2

Číslo konania: OU-SA-OSZP-2018/003338-2

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľ: Obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944, IČO: 00 306 312, v zastúpení starostom obce Ing. Gyulom Ivánom

Vlastník a užívateľ pozemkov: Obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944 (LV č. 2236, 5813)

Predmet žiadosti:
1 ks Slivka domáca s obvodom kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou
3 ks Višňa s obvodmi kmeňov 69 cm, 78 cm, 72 cm merané vo výške 130 cm nad zemou
2 ks Breza previsnutá s obvodmi kmeňov 90 cm, 89 cm merané vo výške 130 cm nad zemou
Krušpán vždyzelený s plošnou výmerou 8 m2, 24 m2

Dôvod žiadosti: Dreviny sú napadnuté drevokazným hmyzom, zasahujú do elektrického vedenia, preschnuté, pri nárazovom vetre sa konáre korunovej sústavy vylamujú. Krovitý porast vykazuje známky odumretia.

Dátum konania: 28.03.2018 o 09:00 hod. na obecnom úrade Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944

Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní t.j. do 19. 03. 2018 od zverejnenia informácie písomne na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu