Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SA-OSZP-2018/00313-2

Číslo konania: OU-SA-OSZP-2018/00313-2

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 7, 950 50 Nitra

Vlastník pozemku:  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 7, 950 50 Nitra (LV č. 4401, 3036)

Miesto výrubu: k.ú. Močenok, časť Gorazdov, pozdĺž miestnej komunikácie, pozemky registra „E“ č. 6070, „E“ č. 6071, „C“ č. 6066/1, „C“ č. 6071/1

Predmet žiadosti:  

Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať

Druh

Počet
(ks)

Obvod kmeňa v cm

Zdravotný stav
(dobrý – zhoršený – zlý)

1. Agát biely

2. Agát biely

3. Jaseň štíhly

4. Agát biely

5. Agát biely

6. Agát biely

7. Agát biely

8. Agát biely

9. Agát biely

10. Agát biely

11. Agát biely

12. Agát biely

13. Agát biely

14. Agát biely

15. Agát biely

16. Agát biely

17. Agát biely

18. Agát biely

19. Agát biely

20. Agát biely

21. Agát biely

22. Agát biely

23. Agát biely

24. Agát biely

25. Agát biely

26. Agát biely

27. Agát biely

28. Agát biely

29. Agát biely

30. Agát biely

31. Agát biely

32. Agát biely - dvojkmeň

33. Agát biely - dvojkmeň

34. Agát biely

35. Jaseň štíhly

36. Jaseň

37. Jaseň

38. Jaseň

39. Agát

40. Jaseň

41. Jaseň

42. Jaseň

43. Jaseň

44. Agát biely

45. Agát biely

46. Agát biely

47. Agát biely

48. Jaseň

49. Jaseň

50. Agát biely

51. Agát biely

52. Agát biely

53. Agát biely

54. Agát biely

55. Agát biely

56. Ovocný strom Jabloň

57. Jaseň

58. Vrba

59. Jaseň dvojkmeň

60. Jaseň

61. Jaseň

62. Agát

63. Agát

64. Agát

65. Agát

66. Agát

67. Agát

68. Agát

69. Agát dvojkmeň

70. Agát

71. Agát dvojkmeň

72. Jabloň

73. Agát

74. Agát

75. Agát

76. Agát

77. Agát

78. Agát

79. Agát dvojkmeň

80. Agát

81. Agát

82. Agát

83. Agát

84. Agát

85. Agát

86. Agát

87. Agát

88. Agát

89. Jabloň

90. Jabloň

91. Jabloň

92. Agát

93. Agát

94. Agát

95. Agát

96. Agát

97. Jabloň

98. Agát dvojkmeň

99. Agát dvojkmeň

100. Agát

101. Agát

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

140 cm

70 cm

131 cm

58 cm

112 cm

73 cm

105 cm

101 cm

52 cm

107 cm

82 cm

68 cm

70 cm

84 cm

82 cm

130 cm

86 cm

113 cm

90 cm

116 cm

84 cm

115 cm

93 cm

107 cm

136 cm

84 cm

77 cm

50 cm

121 cm

76 cm

160 cm

85 cm, 62 cm

131 cm, 87 cm

90 cm

270 cm

232 cm

198 cm

208 cm

100 cm

130 cm

236 cm

265 cm

118 cm

84 cm

85 cm

78 m

133 cm

113 cm

166 cm

123 cm

152 cm

157 cm

176 cmm

118 cm

55 cm

136 cm

115 cm

94 cm,

105cm, 112 cm,

83 cm

105 cm

193 cm

102 cm

101 cm

113 cm

108 cm

91 cm

123 cm,

91 cm, 95 cm,

113 cm

98 cm, 127 cm,

147 cm

98 cm

115 cm

92 cm

90 cm

113 cm

94 cm

109 cm, 95 cm,

90 cm

108 cm

133 cm

95 cm

113 cm

134 cm

93 cm

86 cm

97 cm

159 cm

148 cm

176 cm

76 cm

59 cm

101 cm

104 cm

100 cm

149 cm,

52 cm, 66 cm,

51 cm, 67 cm,

82 cm

83 cm

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý

Zlý


Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave, prerastajú na miestnu komunikáciu do časti Gorazdov

Dátum konania: upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní t.j. do 16. 03. 2018 od zverejnenia informácie písomne na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu