Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SA-OSZP/2017/007376-3

Číslo konania: OU-SA-OSZP/2017/007376-3

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľ: Zuzana Kovácsová, 925 82 Tešedíkovo č. 1077

Vlastník pozemku:  Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo (LV č. 4999)

Miesto výrubu:  k.ú .Tešedíkovo, pozemok parcela registra „E“ č. 1743/2, druh pozemku: ostatné plochy

Predmet žiadosti o výrub: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies)

Dôvod žiadosti: Zasahovanie do vzdušného telekomunikačného vedenia.

Dátum a miesto konania: 02.11.2017 o 09:00 hod., na Obecnom úrade v obci Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo

Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2017

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní t.j. do 19.10.2017 od zverejnenia informácie písomne na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu .