Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SA-OSZP-2017/007375-3

Číslo konania: OU-SA-OSZP-2017/007375-3

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľ: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Vlastník pozemku:  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa (LV č. 1)

Predmet žiadosti o výrub: 4 ks Gaštan (Castanea sativa) s obvodmi kmeňov od 110 cm do 180 cm merané vo výške 130 cm nad zemou.

Dôvod výrubu: Dreviny svojou koreňovou sústavou narúšajú a poškodzujú náhrobné kamene. Pri veternom počasí hrozí vyvalenie stromov na pomníky. Dreviny rastú v stromoradí, nachádzajú sa na náveternej strane cintorína.

Dátum a miesto konania: Upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2017

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní t.j. do 19. 10. 2017 od zverejnenia informácie písomne na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu