Vytlačiť Poslať stránku

OU-SA-OSZP/2016/008033-3

Číslo konania: OU-SA-OSZP/2016/008033-3

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

Vlastník pozemku:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra (LV č. 555 – čiastočný)

Miesto výrubu:  k.ú. Šaľa, pozemky parcela registra „C“ č. 5025/1 a 5027, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Predmet žiadosti o výrub: 41 ks Topoľ s obvodmi kmeňov merané vo výške 130 cm nad zemou:330 cm, 310 cm, 275 cm, 320 cm, 306 cm, 235 cm, 310 cm, 275 cm, 270 cm, 305 cm, 290 cm, 260 cm, 300 cm, 260 cm, 290 cm, 350 cm, 300 cm, 260 cm, 300 cm, 255 cm, 285 cm, 275 cm, 370 cm, 200 cm, 240 cm, 310 cm, 270 cm, 280 cm, 300 cm, 270 cm, 260 cm, 310 cm, 200 cm, 330 cm, 280 cm, 296 cm, 300 cm, 245 cm, 320 cm, 260 cm, 270 cm

Dôvod žiadosti: Dôvodom žiadosti o výrub je napadnutie drevín škodcami a chorobami. Zo stromov padajú konáre z veľkej výšky a ohrozujú zdravie a životy pracovníkov a techniku na hospodárskom dvore, ako aj budovy. Stromy zasahujú na susedné parcely. Susedné parcely boli prevedené z vlastníctva štátu do súkromného vlastníctva a v súlade s platným Územným plánom mesta Šaľa a s vydaným územným rozhodnutím sa začala realizovať individuálna bytová výstavba. Z uvedeného dôvodu stromy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí pohybujúcich sa na stavbe resp. budúcich obyvateľov rodinných domov a ich majetok, pri určitých stavoch vyvolaných nepredvídateľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle (napr. úder blesku, silný vietor, odumreté konáre a pod.).

Dátum konania: 13.12.2016 o 09:00 hod., v spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa

Dátum zverejnenia informácie: 30.11.2016

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní t.j. do 07. 12. 2016 od zverejnenia informácie písomne na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa alebo elektronicky na adresu .