Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Šaľa

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

21.9. 2017 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - Oľga Špendlová - Viac