Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Šaľa

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

22.2. 2017 - Prekonzultovanie oznámenia o zistení nového aktívneho hniezda orliakov morských a vyhlásenie ochrannej zóny okolo hniezda orliakov morských - Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy - Viac