Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nové Zámky

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.    

 26.6. 2017 - Vydanie rozhodnutia podľa ust. § 4 ods. 2 zákona - k. ú. Štúrovo - Viac