Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sobrance2015/000756

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2015/000756

Ing. Mariňáková /056/6523575

8. 12. 2015

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Sobrance, p. č.: “C“ 508/2 – zastávane plochy a nádvoria 1 ks Orech.
Žiadateľ:
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
1 ks Orech s obvodom meraným vo výške 1,30 m do 170 cm, zdravotný stav - dobrý

Žiadosť doručená dňa:
3.12.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru