Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

REVITAL PLUS s.r.o.

 

 

 

                                                                                                           ·                                         ·

 

- podľa rozdeľovníka       

                                                                                                    

·                                                                                            ·  

 

Váš list číslo  / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

 

OU-SO-OUZP-2015/000461

Ing. Mariňáková /056/6523575

23. 7. 2015

 

VEC

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Petrovce, p. č.: “C“ 632/1, 632/2, 632/3, 652/2. TTP a ostatné plochy.

Žiadateľ:

REVITAL PLUS s.r.o., Sládkovičova 300, 069 01 Snina

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:

Na parcele č. 632/1: 34 ks stromov druh:  Buk, hrab, breza, osika, vŕba, dub

Na parcele č. 632/2: 17 ks stromov druh: Buk, breza, osika, vŕba, dub

Na parcele č. 632/3: 6 ks stromov druh: Buk, osika,  hrab

Na parcele č. 652/2: 370 ks stromov druh: Borovica, jabloň,  breza, osika, vŕba, hrab, buk

 

Žiadosť doručená dňa:

21.7.2015

      V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Vladimír Kráľ

                                                                                                vedúci odboru