Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Porostov204

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2015/000204

Ing. Mariňáková /056/6523575

3. 2. 2015

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Porostov, p. č.: “E“ 1039/3 orná pôda
Žiadateľ:
Obec Porostov, 072 55 Porostov 86, 072 55 Porostov
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
15 ks tuja na parcele 1039/3
1 ks borovica na parcele 1039/3

Žiadosť doručená dňa:
2.3.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru