Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SO-OSZP-2013/00028

 

  ·                                  ·

 

- podľa rozdeľovníka          

                                                                                                    

  ·                                                                                                        ·  

 

Váš list číslo  / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

 

OU-SO-OUZP-2013/00028

Ing. Mariňáková /056/6523575

08.10.2013

      

VEC

Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Sobrance, Blatné Revištia, Veľké Revištia, Bunkovce, Nižná Rybnica, Ostrov

Žiadateľ:

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:

V k.ú. Mesta Sobrance – 17 ks stromov a 980 m2 krovia

v k.ú. Obce Blatné Revištia – 13 ks stromov a 310 m2 krovia

v k.ú. Obce Veľké Revištia – 0 ks stromov a 280 m2  krovia

v k.ú. Obce Bunkovce – 7 ks stromov a 1235 m2 krovia

v k.ú. Obce Nižná Rybnica – 42 ks a 1190 m2 krovia

v k.ú. Obce Ostrov – 17 ks a 2090 m2 krovia

 

Žiadosť doručená dňa:

4.10.2013

      V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Vladimír Kráľ

                                                                                                                 vedúci odboru SoŽP

 

 

                                                                                                           ·                                               ·