Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Obec Záhor 789

 

· ·

- podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Sobrance

OU-SO-OUZP-2015/000792

Ing. Mariňáková /056/6523575

17. 12. 2015

VEC
Informácia podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bunkovce, p. č.: “C“ 196/1 –orná pôda, 323/1 – trvalé trávne porasty, 323/2 – trvale trávne porasty, 41 – orná pôda.
Žiadateľ:
Michal Jacko SHR, Bunkovce 84, 072 44
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub:
4 ks stromov druh: Topoľ
10 ks stromov druh: Jelša
Výmera krovitého porastu je 2131,57 m2.

Žiadosť doručená dňa:
17.12.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, marinakova.jana@so.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru